Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Čo priniesla konferencia o technických pomôckach pre nevidiacich a slabozrakých

V dňoch 15. a 16. mája 2014 sme sa zúčastnili na konferencii „Výdobytky techniky pomáhajú pri modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých“, ktorá sa konala v Levoči. Podujatie organizovala Spojená škola internátna. Zameranie konferencie bolo orientované na prezentáciu jednotlivých technických pomôcok a technológii dostupných na našom trhu, ktoré sú vhodné ako kompenzačné pomôcky, ale aj bežne používaná technika využiteľná ľuďmi so zrakovým postihnutím.

  Pokúsim sa stručne zhrnúť príspevky, ktoré sme si mali možnosť vypočuť.
   RNDr. Ľudmila Jašková, PhD., Mgr. Mária Stankovičová: (Podporné centrum) pre zrakovo postihnutých Bratislava: Rozvoj informatických kompetencií u nevidiacich žiakov druhého stupňa ZŠ a ich využitie v rôznych predmetoch a osobnom živote.
   Autorky poukázali na ich prácu vo vyučovaní informatiky na základnej škole pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave a na využívanie naučených informatických zručností pri výučbe matematiky zrakovo postihnutých.
   PhDr. Ondrej Németh, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky; Štátny pedagogický ústav v Bratislave): Niektoré otázky modernizácie vzdelávania jednotlivcov so zrakovým postihnutím
   Autor vo svojom príspevku poukázal na legislatívne problémy, ktoré sú prítomne v našej legislatíve pri začleňovaní špeciálnych pedagógov do procesu vzdelávania.
   Ing. František Hasaj (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča): Reliéfna grafika – jedna zo základných potrieb zrakovo postihnutých osôb
   Autor poukázal na potrebu tlače reliéfnej grafiky a jej dôležitosť pri vzdelávaní zrakovo postihnutých osôb. Prezentoval možnosti výroby tejto pomôcky v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu.
   PhDr. Erika Forgáčová (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Košice): Možnosti využitia technických pomôcok v sebaobsluhe
   Autorka formou názorných videí predviedla funkcie kompenzačných pomôcok využívaných ľuďmi v bežnom živote, pri každodenných situáciách. Prezentovala nasledujúce pomôcky: indikátor hladiny, pen friend, indikátor farieb, svetla a bankoviek.
   Mgr. Peter Lecký (Opora, s.r.o.): Porovnanie najčastejšie používaných čítačov obrazovky na Slovensku
   Autor prezentoval výsledky porovnávacieho testu aplikácií používaných na zvukové sprístupnenie textu, zobrazeného na obrazovke počítača.
   Mgr. Peter Nedorost (Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Levoča): Neviditeľné pavučiny virtuálnej siete zbiehajú sa pod prstami v bodkovanom svete
   Zaujímavé poukázanie na dôležitosť ovládania Braillovho písma aj v dnešnom pretechnizovanom svete.
   Mgr. Norbert Vegh (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča): Knižničné služby SKN a podpora moderného vzdelávania zrakovo postihnutých
   Autor prezentoval možnosti elektronických služieb poskytovaných Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
   Mgr. Ladislav Csepi: Život s jablkom a život bez jablka
   Autor vo svojom príspevku, prednesenom formou on-line konferencie prezentoval, ako sa zmenil jeho život ako nevidiaceho, keď doň vstúpila moderná technika. Primárne sa zameral na výdobytky produktov firmy Aple.
   Mgr. Mária Tóthová Šimčáková (Súkromné gymnázium a Súkromná základná škola ESPRIT, Bratislava): Internetové deti
   Jeden z autorov príspevku predniesol problematiku zaoberajúcu sa dôsledkami negatívnych javov, s ktorými sa deti stretávajú v digitálnom svete.
   PaedDr. Jozef Hlubovič (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Prešov): Kompenzačné nástroje u nevidiacich a slabozrakých absolventov vysokých škôl v kontexte ich zamestnateľnosti na trhu práce
   Autor prezentoval závery prieskumu, ktorý realizovali pracovníci krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove, zameraného na úlohu vzdelania v neskoršom zamestnaní klientov strediska.
   PaedDr. Milan Richtarčík (Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Levoča): Tyflotechnické pomôcky pre priestorovú orientáciu a samostatný pohyb zrakovo postihnutých
   Autor predviedol možnosti elektronických pomôcok určených na priestorovú orientáciu a skúsenosti s ich využitím dospelými zrakovo postihnutými.
   PaedDr. Veronika Růžičková, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně-pedagogických studií): Raná péče a pomůcky, prostředky a techniky v ní využívané jako předpoklad pro úspěšnou školní docházku.
   Autorka nám prezentovala legislatívne prostredie a dôsledky z neho plynúce v Českej republike. V druhej časti prezentácie sa zamerala na metódy rannej starostlivosti o zrakovo postihnuté deti.

V programe boli plánované ešte niektoré ďalšie zaujímavé prednášky, no z dôvodu choroby, neodkladných pracovných záležitostí alebo aj z iných dôvodov neboli na poslednú chvíľu zaradené do programu. Je to škoda, pretože išlo o zaujímavé témy. Z konferencie je plánované vydanie zborníka, v ktorom by sa mali ocitnúť všetky, aj neprezentované príspevky.

Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.. Pán minister sa však z neodkladných pracovných dôvodov ospravedlnil. Je to škoda, pretože priniesli množstvo hodnotných informácii z problematiky konferencie.

Všetci zúčastnení si odnášali množstvo nových poznatkov. Aj keď každý z účastníkov sa pohybuje v danej oblasti, nie je možné sa naplno venovať každej z nich, pretože ide o širokú problematiku.

Ján Podolinský

záber účastníkov konferencie z ÚNSS Košice, Babuláková, Forgáčová, Podolinský záber účastníkov konferencie ako sledujú prednášku záber debaty účastníkov
záber prezentácie príspevku Erikou Forgáčovou záber účastníkov konferencie, pohľad do konferenčnej miestnosti

Ďakujeme